ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡੋਬ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲੈਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.