ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੈਬਜ਼ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾ ?ਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੈਬਜ਼ਟ ਵੈਬਕਿੱਟ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.