ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ offlineਫਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਸਰਵਰ offlineਫਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਰਵਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.