ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ?

ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਦਲੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਦੇ HTML ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ, ਪੀਡੀਐਫ ਜਾਂ ਡੀਓਐਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ HTML ਪੇਜ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਂ fromੁਕਵੇਂ usingੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ HTML ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ ਇਕੋ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

string html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Address = "http://www.example.com/index.html";
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
String html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setAddress("http://www.example.com/index.html");
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
var grabzit = require('grabzit');

var html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image(html,{"address":"http://www.example.com/index.html"});
client.save_to("result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$html = ""; #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html			
#alter HTML
html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->address("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html,$options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
$html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
//alter HTML
$html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setAddress("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html, $options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>"
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.HTMLToImage(html, options)
grabzIt.SaveTo("result.jpg")
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.html_to_image(html, options)
grabzIt.save_to("result.jpg")