ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ GIF ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਜੀਆਈਐਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਵਿਡਿਓ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਪ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟੇ ਜਾਣਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਰੋਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਤਕ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨੀਮੇਟਡ ਜੀਆਈਐਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 200px ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਆਟੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵਿਡੀਓ ਚੌੜਾਈ ਦੇ 200px ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.Width = 200;
options.Height = -1;
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
AnimationOptions options = new AnimationOptions();
options.setWidth(200);
options.setHeight(-1);
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.4.8/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"format":"gif", "width":200, "height":-1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", 
{"width":200, "height":-1});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItAnimationOptions->new();
$options->width(200);
$options->height(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItAnimationOptions();
$options->setWidth(200);
$options->setHeight(-1);
$grabzIt->URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItAnimationOptions.GrabzItAnimationOptions()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.URLToAnimation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=gif&width=200&height=-1&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da1Y73sPHKxw
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::AnimationOptions.new()
options.width = 200
options.height = -1
grabzIt.url_to_animation("https://www.youtube.com/watch?v=a1Y73sPHKxw", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")

ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਜੀਆਈਐਫ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਆਟੋ-ਆਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.