ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਵੈੱਬ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗਰੈਬਜ਼ ਇਟ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੈਬ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ.

ਐਡਵਰਟਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਡ ਅੈਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟ ਕਰੋ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.NoAds = true;

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setNoAds(true);

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.1/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"noads":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"noAds":true});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->noAds(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setNoAds(true);

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.noAds = True

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert.ashx?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&noads=1&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.noAds = true

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")