ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਚਡੀਐਮਐਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ.

<html>
<head>
 <style type="text/css">
  #pageborder {
   position:fixed;
   left: 0;
   right: 0;
   top: 0;
   bottom: 0;
   border: 2px solid black;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div id="pageborder">
 </div>
ABC<br/>
ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>
ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>
DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>
DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>
GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>
</body>
</html>