ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਸਕ੍ਰੈਪ ਪੇਜ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਕ੍ਰੈਪ ਪੇਜ ਲਿਮਟ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੈਬ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੈਬ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਟਰੈਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਪੇਜ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਕ੍ਰੈਪ ਪੇਜ ਲਿਮਟ ਕੈਪਚਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੁਰਚ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੀਮਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿਕਲਪ ਟੈਬ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.