ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ?

ਵੈੱਬ ਪੰਨਾ ਬਦਲੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਦੇ HTML ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ, PDF ਜਾਂ DOCX ਵਜੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ HTML ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ HTML ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਡਰੈੱਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਉਸੇ URL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰੋਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

string html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Address = "http://www.example.com/index.html";
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
String html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setAddress("http://www.example.com/index.html");
grabzIt.HTMLToImage(html, options);
grabzIt.SaveTo("result.jpg");
var grabzit = require('grabzit');

var html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
//alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image(html,{"address":"http://www.example.com/index.html"});
client.save_to("result.jpg", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$html = ""; #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html			
#alter HTML
html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->address("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html,$options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
$html = ""; //populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
//alter HTML
$html .= "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setAddress("http://www.example.com/index.html");
$grabzIt->HTMLToImage($html, $options);
$grabzIt->SaveTo("result.jpg");
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html	
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>"
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.HTMLToImage(html, options)
grabzIt.SaveTo("result.jpg")
html = "" #populate this variable by the HTML from http://www.example.com/index.html
#alter HTML
html += "<style>body{background-color:red !important;}</style>";
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.address = "http://www.example.com/index.html"
grabzIt.html_to_image(html, options)
grabzIt.save_to("result.jpg")