ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਵੈੱਬ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ GrabzIt ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ.

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ noAds ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.NoAds = true;

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setNoAds(true);

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", {"noads":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

client.url_to_image("http://www.spacex.com", {"noAds":true});
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
}); 	
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->noAds(1);
$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");

$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setNoAds(true);

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.noAds = True

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=jpg&noads=1&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")

options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.noAds = true

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")