ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

'ਏ ਫਿਲਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ' ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਖੁਰਲੀ "ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ..." ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫਿਲਟਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਪੂਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਲਟਰ ਬਟਨ.

ਫਿਲਟਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਉਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

Page.getTagValues({"position":1,"tag":{"equals":"td"},"attribute":{"equals":"data-label"},"parent":{"tag":{"equals":"tr"}}});