ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਵੈੱਬ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ HTTP ਪਰਾਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ HTTP ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਪਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ PDF ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਓ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ ਜੋ GrabzIt ਦੇ API ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼.

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ HTTP ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":""}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":""};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = ""

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&proxy=&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = ""

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

GrabzIt ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਵਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ IP ਪਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਈ ਕੈਪਚਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ GrabzIt ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰੋ grabzit:// ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Proxy = "grabzit://";

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setProxy("grabzit://");

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"onfinish": function (id){
  alert(id);
}, 
"proxy":"grabzit://"}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"proxy":"grabzit://"};

client.url_to_image("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->proxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setProxy("grabzit://");

$grabzIt->URLToImage("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.example.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.URLToImage("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.example.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&proxy=grabzit%3A%2F%2F&format=jpg&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.proxy = "grabzit://"

grabzIt.url_to_image("http://www.spacex.com", options)
grabzItClient.save("http://www.example.com/handler/index")

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ intਵਾਧੂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੌਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।