ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਜਾਵਾ: ਅਸਮਰਥਿਤ ਮੇਜਰ.ਮਿਨੋਰ ਵਰਜ਼ਨ

ਇਹ GrabzIt Jar ਫਾਈਲ ਜਾਵਾ 5 + ਲਈ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਵਾ 5 + ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.