ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਮੈਂ ਸੀ # ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ .NET ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਾਡਾ .NET ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ C# ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ C# ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ .NET ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Visual Basic .NET, A# ਜਾਂ J# ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ .NET ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। GrabzIt ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣੇ .NET ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ GrabzIt DLL ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।