ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ HTML ਤੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ PDF ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

<html>
<head>
 <style type="text/css">
  #pageborder {
   position:fixed;
   left: 0;
   right: 0;
   top: 0;
   bottom: 0;
   border: 2px solid black;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div id="pageborder">
 </div>
ABC<br/>
ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>
ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>ABC<br/>
DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>
DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>DEF<br/>
GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>GHI<br/>
</body>
</html>