ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਜਾਂ ਡੀਓਐਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ?

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਅਤੇ ਡੀਓਐਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ ਪਿਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾ toਜ਼ਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਚੌੜਾਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ -1366 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 1500px ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.BrowserWidth = 1500;
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/Home/Handler");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
PDFOptions options = new PDFOptions();
options.setBrowserWidth(1500);
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options);
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertURL("http://www.spacex.com", 
{"format": "pdf", "download": 1, "bwidth": 1500}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
var options = {"browserWidth":1500};
client.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options);
client.save("http://www.example.com/handler", function (error, id){
    if (error != null){
        throw error;
    }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItPDFOptions->new();
$options->browserWidth(1500);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.pl");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItPDFOptions();
$options->setBrowserWidth(1500);
$grabzIt->URLToPDF("http://www.spacex.com", $options);
$grabzIt->Save("http://www.mywebsite.com/handler.php");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItPDFOptions.GrabzItPDFOptions()
options.browserWidth = 1500
grabzIt.URLToPDF("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.Save("http://www.mywebsite.com/handler.py")
https://api.grabz.it/services/convert?key=Sign in to view your Application Key&format=pdf&bwidth=1500&url=https%3A%2F%2Fspacex.com%2F
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::PDFOptions.new()
options.browserWidth = 1500
grabzIt.url_to_pdf("http://www.spacex.com", options)
grabzIt.save("http://www.mywebsite.com/handler/index")