ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਤਰ ਕੈਪਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ?

HTML ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ HTML ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਕੈਪਚਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ HTML ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ PNG ਜਾਂ TIFF ਹੋਵੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਐਨ ਜੀ ਜਾਂ ਟੀਆਈਐਫਐਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਿਲੇਗਾ.

ਇੱਕ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲਈ, CSS ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ html ਅਤੇ body ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਟੈਗਸ.

GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.Format = ImageFormat.png;
options.Transparent = true;
grabzIt.HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"
, options);
grabzIt.SaveTo("result.png");
GrabzItClient grabzIt = new GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
ImageOptions options = new ImageOptions();
options.setFormat(ImageFormat.PNG);
options.setTransparent(true);
grabzIt.HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"
, options);
grabzIt.SaveTo("result.png");
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@grabzit/js@3.5.2/grabzit.min.js"></script>
<script>
GrabzIt("Sign in to view your Application Key").ConvertHTML(
"<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"format":"png","transparent":1}).Create();
</script>
var grabzit = require('grabzit');

var client = new grabzit("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
client.html_to_image("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
{"format":"png","transparent":1});
client.save_to("result.png", function (error, id){
  if (error != null){
    throw error;
  }
});
$grabzIt = GrabzItClient->new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = GrabzItImageOptions->new();
$options->format("png");
$options->transparent(1);
$grabzIt->HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>", 
$options);
$grabzIt->SaveTo("result.png");
$grabzIt = new \GrabzIt\GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret");
$options = new \GrabzIt\GrabzItImageOptions();
$options->setFormat("png");
$options->setTransparent(true);
$grabzIt->HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
$options);
$grabzIt->SaveTo("result.png");
grabzIt = GrabzItClient.GrabzItClient("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzItImageOptions.GrabzItImageOptions()
options.format = "png"
options.transparent = True
grabzIt.HTMLToImage("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
options)
grabzIt.SaveTo("result.png")
  curl 
  -d key=Sign in to view your Application Key
  -d format=png
  -d transparent=1
  -d html=%3Chtml%3E%3Chead%3E%3Cstyle%3Ehtml%2Cbody%7Bbackground%3Atransparent%7D%3C%2Fstyle%3E%3C%2Fhead%3E%3Cbody%3E%3Ch1%3EHello%20World%21%3C%2Fh1%3E%3C%2Fbody%3E%3C%2Fhtml%3E
  https://api.grabz.it/services/convert
grabzIt = GrabzIt::Client.new("Sign in to view your Application Key", "Sign in to view your Application Secret")
options = GrabzIt::ImageOptions.new()
options.format = "png"
options.transparent = true
grabzIt.html_to_image("<html><head><style>html,body{background:transparent}</style></head><body><h1>Hello World!</h1></body></html>",
options)
grabzIt.save_to("result.png")