ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ
ਗਰੈਬਜ਼ਆਈਟ ਦੀ Onlineਨਲਾਈਨ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ

ਬੀਬੀਰੋ.ਪੀਐਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ 1 ਕੇਬੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

Hello Team Grabezit.

I Need an uregnt help on this issue.

I'm gettign 1 KB screenshot for below URL and all url for this store.

https://allegro.pl/oferta/hp- 131x-cf210x-m251-m276-2-400- stron-oryginal-8399911142?bi_ s=ads&bi_m=listing%3Adesktop% 3Aqueryandcategory&bi_c= YTdjNmQ0NTMtOGM2OC00MDg0LWIwND ItZmVhMWQzMWEzY2NhAA&bi_t=ape& referrer=proxy&emission_unit_ id=e8864e70-2d4b-49da-98db- f3b86b3f40ab

I think there are some issues for response from your side.

Could you please check this and get back to me ASAP.

Your Quick help will be really appreciate.

ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ,

ਗੋਵਿੰਦ

Asked by anonymous on the 20th of March 2021

This was caused by a malformed HTTP header, that was stopping the site being processed properly. This has now been fixed. However, it looks like the website is blocking our servers, as it believes they are bots. You could try getting a ਪਰਾਕਸੀ ਸਰਵਰ to by passing this issue.

20 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

ਹੈਲੋ ਟੀਮ,

For Other Proxy servers we have Authentication Key then how we can Generate Proxy Address?

Could you please check and let me know if you are able to capture screenshot for below Domain?

https://allegro.pl/oferta/hp-131x-cf210x-m251-m276-2-400-stron-oryginal-8399911142  

If you have used any proxy service then could you please show me how we can use that for capture screenshot?

ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ,

ਗੋਵਿੰਦ

Answered by anonymous on the 22nd of March 2021

It's always difficult to know what a website is using to block a request it could be the anything. However to try a proxy you would have to use a standard HTTP proxy as detailed here.

22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

This Solution is not useful yet.

We have other proxy services where we have authorization key or credentials so how we can put that with Grabezit?

Answered by anonymous on the 22nd of March 2021

This Solution is not useful yet.

We have other proxy services where we have authorization key or credentials so how we can put that with Grabezit?

Answered by anonymous on the 22nd of March 2021

We don't believe this is a quick fix so we have added this to the backlog of the next version of our capture software.

22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

when we can get next version?

Answered by anonymous on the 22nd of March 2021

We don't know yet.

22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

We have added the beta version of our new capture software to our Singapore servers ONLY. So you will need to change the country code parameter to SG.

We only support proxy servers that comply with the standard HTTP proxy protocol. There are many services that do this. You can try our own proxy servers as mentioned at the bottom of the HTTP Proxy article. However our proxies, are data center proxies so are sometimes blocked.

24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

Still i'm not able to get proper screenshot.

some content stil missing.

I have used below paraments.

ਚੋਣਾਂ. ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰਹਾਈਟ = -1
ਚੋਣਾਂ. ਬ੍ਰਾserਜ਼ਰਵਿਡਥ = 1400
ਚੋਣਾਂ. ਆਉਟਪੁੱਟਵਿਡਥ = -1
ਚੋਣਾਂ.ਆਉਟਪੁੱਟਹਾਈਟ = -1
options.Proxy = "grabzit://"
options.Country = Country.Singapore
ਚੋਣਾਂ.ਨੋਏਡਸ = ਸੱਚ ਹੈ
ਚੋਣਾਂ.ਡੇਲੇ = 30000

 

you can review image  at:- https://ibb.co/dgHZWhM

Answered by anonymous on the 24th of March 2021

I am not suprised there are some images that haven't loaded yet when you are loading a very large page. The requests are currently going from our Singapore servers, to our US proxy servers (which aren't incredibly fast) and over to the website servers in Poland and back again.

24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

So is there any way we can get a correct Screenshot using grabezit?

Answered by anonymous on the 24th of March 2021

It will be faster when we release the code everywhere but we are going to be very cautious about this as there have been a lot of changes.

You could then use our UK servers which would mean the requests would go from the UK -> the UK proxies -> to Poland and back.

You could also try getting your own proxy servers.

24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

How can i apply own proxies could you please provide an example?

as we have log in details or key for access the proxy servers so.

Your aticles are stil not useful to me to use own proxy.

Answered by anonymous on the 24th of March 2021

Sure it could be something like this: $options->setProxy("mykey:password@proxy.supplier.com:1234");

24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ

okay i will check this proxy.

Note:- UK country server not working here.

Answered by anonymous on the 24th of March 2021

Yes, as I said it has ਸਿਰਫ been released to singapore for beta testing.

24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗਰੈਬਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ