ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ

ਗਰੈਬਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

ਗਰੈਬਜ਼ ਆਈ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਭਾਲੋ.

ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੋਕਮਿ .ਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ